Τσακωνία — Sclavonia

  • Βιβλίο: Ἀφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν. Διατριβαὶ φίλων καὶ μαθητῶν ἐπὶ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου.
  • Έτος: 1921
  • Τίτλος: Τσακωνία — Sclavonia
  • Σελ.: 130-134
  • Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ἄμαντος