Με την τσακώνικη βιβλιογραφία ασχολούνταν πολλοί επιστήμονες, λ.χ. ο Θάνος Βαγενάς έχει δημοσιεύσει αρκετά κομμάτια στα «Χρονικά των Τσακώνων» (Βαγενάς 1956; 1961; 1969; 1974; 1980; 1984).
Πολύ μεγάλη online-βιβλιογραφία έφτιαξε ο Nick Nicholas.
Ο σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα επιτεύγματα των προηγούμενων διορθώνοντας τα μικρά λάθη που μπορούν να έχουν και προσθέτοντας στην λίστα εκδόσεις του Αρχείου Τσακωνιάς, τα άρθρα και βιβλία που δεν είναι καταχωρημένα καθώς και έργα που εκδόθηκαν πρόσφατα, ώστε οι ερευνητές να έχουν ένα πλήρες εργαλείο με βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την περιοχή της Τσακωνιάς. Σε αντίθεση με τις άλλες βιβλιογραφίες εμείς προσπαθούμε να δίνουμε και links για τις εκδόσεις που τώρα υπάρχουν online.

 • Ἄμαντος, Κωνσταντίνος. 1921. Τσακωνία — Sclavonia. Στο: Ἀφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν. Διατριβαὶ φίλων καὶ μαθητῶν ἐπὶ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ, 130–134. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου.
 • Κοραής, Ἀδαμάντιος. 1805. Πρόδρομος Ἐλληνικῆς Βιβλιοθήκης: περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανοῦ τὴν Ποικίλην Ἰστορίαν, Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ, Νικολάοῦ τοῦ Δαμασκηνοῦ τὰ Σωζόμενα. Οἷς προσετέθησαν καὶ βραχείαι σημειώσεις, καὶ Στοχασμοὶ αὐτοσχέδιοι περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης. Φιλοτίμῳ δαπάνη τῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Ἐν Παρισίοις: Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου. 418 σ.
 • Κωνσταντινόπουλος, Χρῆστος Γ. 1969. Γύρω στὴ σημασία τῶν λέξεων «Τσακωνία» καὶ «Τσάκωνας». Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 67–76.
 • Μαντουβάλου, Μαρία. 2014. Τσάκωνες, το θρακικό φύλο Καύκωνες. Χρονικά των Τσακώνων ΚΒ΄.1/3. 43–55.
 • Σαρρῆς, Θεόδωρος. 1956. Περὶ Τσακώνων καὶ Τσακωνιᾶς. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Α΄. 25–28.
 • Συμεωνίδης, Χαράλαμπος Π. 1972. Οἱ Τσάκωνες καὶ ἡ Τσακωνιά. Συμβολὴ στήν ἑρμηνεία τῶν ὀνομάτων καὶ τοῦ ὀμώνυμου βυζαντινοῦ θεσμοῦ τών καστροφυλάκων. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν. 187 σ.
 • Caratzas, Stamatis C. 1976. Les Tzacones. Berlin; New York: Walter De Gruyter & Co. xxi, 451 p. (Beck, Hans-Georg, Athanasios Kambylis & Rudolf Keydell (eds.), Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchungen. 4).
 • Kopitar, Jernej Bartol. 1822. Josephi Dobrowsky, presbyteri, AA. LL. et philosophiae Doctoris, Societatis Scientiarum Bohemicae et aliarum membri, Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas Glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet. Cum tabulis aeri incisis quatuor. Jahrbücher der Literatur 66–107.
 • Welwei, Karl-Wilhelm (Bochum). 2016. Eleutherolakones. In: Cancik, Hubert & Helmuth Schneider (eds.), Brill’s New Pauly. Antiquity volumes. Brill Online. Reference 08 February 2016.
 • Кисилиер, М. Л. 2014a. О Цаконии и цаконцах: на стыке истории и филологии. Acta linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН 1. 283–306.
 • Сюзюмов, М. Я. 1974. Συμεωνίδης Χ. Π. Οί Τζάκωνες και ή Τζακωνία [Рецензия]. Византийский временник 210–212.
 • Δέφνερ, Μιχαήλ. 1923. Λεξικὸν τῆς Τσακώνικης διαλέκτου. Ἐν Ἀθήναις: Τυπογραφεῖον “Ἑστία”;Κ. Μάϊσνερ καὶ Ν. Καργαδούρη. 411 σ.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1986a. Λεξικό της Τσακώνικης διαλέκτου. Τ. I (Α–Ι). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 342 σ.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1986b. Λεξικό της Τσακώνικης διαλέκτου. Τ. II (Κ–Ο). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 378 σ.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1987. Λεξικό της Τσακώνικης διαλέκτου. Τ. III (Π–Ω). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 432 σ.
 • Οἰκονόμος, Θεόδωρος. 1846. Πραγματεία τῆς Λακωνικῆς Γλώσσης. Ἀθήναι: Μελαχούρη καὶ Καραμπίνη. ς΄, 32 σ.
 • Deville, Gustave. 1866. Étude du dialecte Tzaconien. Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris: Imprimerie de A. Lainé et J. Havard. 140 p.
 • Καρολόγος, Ἰωάννης Θ. 1961. Τσακώνικος γάμος. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 22–28.
 • Κρεμμύδας, Βασίλης. 1969. Ὄψεις τῆς Τσακώνικης κοινωνίας. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 17–31.
 • Μερικάκης, Στυλιανὸς Σ. 1969. Τσακώνικα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 7–12.
 • Πετάκος, Χρήστος Δ. 2003. Ο Τσακόνικος Χορός. Αθήνα: Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου. 78 σ.
 • Χατζημιχάλη, Ἀγγελική. 1961. Μιὰ Τσακώνικη ἐνδυμασία. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 47.
 • Leake, WilliamM. 1830. Travels in Morea. Vol. 2. London: Cambridge University viii, 536 p.
 • Pouqueville, François Ch. H. L. 1820. Voyage dans la Grèce. T. 4. Paris: Chez Firmin Didot, Père et Fils. 463 p.
 • Thumb, Albert. 1894. Die ethnographische Stellung der Zakonen. Indogermanische Forschungen 195–213.
 • Кисилиер, М. Л. & В. В. Федченко. «Евангелие Любви» (Иоанн 20: 19–25): цаконский вариант. Индоевропейское языкознание и классическая филология XIV.2. 47–57.
 • Ἄμαντος, Κωνσταντίνος. 1921. Τσακωνία — Sclavonia. Στο: Ἀφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν. Διατριβαὶ φίλων καὶ μαθητῶν ἐπὶ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ, 130–134. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1956. Τσακώνικη βιβλιογραφία. Σειρὰ πρώτη. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Α΄. 196–201.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1961a. Ἡ Τσακωνία καὶ οἱ Τσάκωνες στὰ πρῶτα χρόνια τῆς Βενετοκρατίας. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 151–157.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1961b. Τσακώνικη βιβλιογραφία. Σειρὰ δεύτερη. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 142–148.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1969a. Διοικητικὴ ὑπαγωγὴ τῆς Τσακωνιᾶς μέσα στὰ χρόνια τῆς Ἑνετοκρατίας. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 85–90.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1969b. Τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ «Λεωνιδίου» καὶ ὁ «Ἅγιος Λεωνίδης» (16 Ἀπριλίου). Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 33–40.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1969c. Τσακώνικη βιβλιογραφία. Σειρὰ τρίτη. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 3–15.
 • Βαγενᾶς, Θᾶνος Κ. 1971. Ἰστορικὰ Τσακωνιᾶς καὶ Λεωνιδίου. Ἀθῆναι: Δῆμος Λεωνιδίου. 319 σ.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1974a. Ἡ συλλογὴ Τσακώνικων τοπονυμίων. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Δ΄. 155–156.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1974b. Ἰστορικὲς παρατηρήσεις στὴ φραγκοκρατούμενη Τσακωνιά. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Δ΄. 147–154.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1974c. Τὸ παλιὸ Καρακαβούνι ἦταν Τσακώνικο χωριό. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Δ΄. 75–76.
 • Βαγενᾶς, Θάνος Κ. 1974d. Τσακώνικη βιβλιογραφία (1969–1974). Σειρὰ τέταρτη. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Δ΄. 143–145.
 • Βέης, Νίκος Ἀ. 1961. Οἱ Τσάκωνες καὶ ἡ Τσακώνικη διάλεκτος. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 7–11.
 • Βογιακάκος, Δίκαιος Β. 1986. Κοινὰ γλωσσικὰ στοιχεῖα εἰς τὴν διαλέκτον τῆς Τσακωνιᾶς καὶ τῆς Μάνης. Χρονικά των Τσακώνων Ζ΄. 76–126.
 • Δερνίκος, Δημίτρης. 1956. Ἡ Τσακωνιὰ ἐπὶ τουρκοκρατίας. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Α΄. 17–23.
 • Δέφνερ, Μιχαήλ. 1922. Χλωρὶς τῆς Τσακωνίας. Ἀθῆναι: Τυπογραφικὴ ἑταιρία Στύρου Χρίστου & Σία. 32 σ. (Γεωπονικὴ βιβλιοθήκη. Τ. 2).
 • Δέφνερ, Μιχαήλ. 1923. Λεξικὸν τῆς Τσακώνικης διαλέκτου. Ἐν Ἀθήναις: Τυπογραφεῖον “Ἑστία”;Κ. Μάϊσνερ καὶ Ν. Καργαδούρη. 411 σ.
 • Δρεπανιᾶς, Μανόλης. 1961. Τσακώνικο τραγούδι τοῦ γάμου. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 149–150.
 • Ζαρβάνος, Μιχαὴλ Κ. 1956. Περὶ τοῦ Λεωνιδίου. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Α΄. 63–64.
 • Καραναστάσης, Αναστάσιος. 1986. Η συγγένεια της Τσακωνικής με τα Ελληνικά Κατωϊταλλικά ιδιώματα. Χρονικά των Τσακώνων Ζ΄. 70–75.
 • Καρολόγος, Ἰωάννης Θ. 1961. Τσακώνικος γάμος. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 22–28.
 • Κισιλιέρ, Μαξίμ. 2014a. Αποστολές από την Αγία Πετρούπολη: ο σκοπός τους και τα πρώτα συμπεράσματα. Χρονικά των Τσακώνων ΚΒ΄.1/3. 119–125. <https://issuu.com/tsakonianarchive/docs/olo-1-352_kb1-3>.
 • Κισιλιέρ, Μαξίμ. 2014b. Οι Τσάκωνες και τα Τσακώνικα. Μύθοι και πραγματικότητα. Η περίλειψη της ομιλίας στο Ε΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2–5 Οκτωβρίου 2014. <http://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/EENS_5_Programme.pdf> (σ. 156).
 • Κοντοσόπουλος, Νίκολαος Γ. 2001. Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. xxi, 222 σ.
 • Κοντοσόπουλος, Νικόλαος Γ. 2010. Κατωιταλική και Τσακώνικη. Στο: Κοπιδάκης, Μιχάλης Ζ. (επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, 190–192. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας.
 • Κοραής, Ἀδαμάντιος. 1805. Πρόδρομος Ἐλληνικῆς Βιβλιοθήκης: περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανοῦ τὴν Ποικίλην Ἰστορίαν, Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ, Νικολάοῦ τοῦ Δαμασκηνοῦ τὰ Σωζόμενα. Οἷς προσετέθησαν καὶ βραχείαι σημειώσεις, καὶ Στοχασμοὶ αὐτοσχέδιοι περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας καὶ γλώσσης. Φιλοτίμῳ δαπάνη τῶν Ζωσιμάδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν Ἑλλάδα φωνὴν διδασκομένων Ἑλλήνων. Ἐν Παρισίοις: Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου. 418 σ.
 • Κρεμμύδας, Βασίλης. 1969. Ὄψεις τῆς Τσακώνικης κοινωνίας. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 17–31.
 • Κρεμμύδας, Βασίλης. 1974. Ἡ ἐμπορικὴ ἀλληλογραφία τοῦ Κώστα Χατζιπαναγιώτη. Α. 1821–1831. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Δ΄. 33–67.
 • Κωνσταντινόπουλος, Χρῆστος Γ. 1969. Γύρω στὴ σημασία τῶν λέξεων «Τσακωνία» καὶ «Τσάκωνας». Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 67–76.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1951. Σύντομη Γραμματική της Τσακωνικής Διαλέκτου. Αθήνα: Institut Français d’Athènes. 224 σ. (Collection De L’Institut Français D’Athènes. T. 35).
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1956a. Ἀπὸ τὴν ἰστορία τῆς γλῶσσας μᾶς. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Α΄. 33–35.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1956b. Προσθήκες και διορθώσεις στη «Χλωρίδα της Τσακωνιάς» του Μιχαήλ Δέφνερ. Στο: Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier: à l’occasion du 25e anniversaire de leur arrivée en Grèce. I, 133–156. Αθήνα: Institut Français d’Athènes.
 • Κωστάκης, ΘανάσηςΠ. 1969. ΤὰΤσακώνικατῆςΠροποντίδας. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 41–47.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1979. Βάτικα και Χαβουτσί: Τα τσακωνοχώρια της Προποντίδας. Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. xxiiii, 418 σ. (Βιθυνία. Τ. 1).
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1986a. Λεξικό της Τσακώνικης διαλέκτου. Τ. I (Α–Ι). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 342 σ.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1986b. Λεξικό της Τσακώνικης διαλέκτου. Τ. II (Κ–Ο). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 378 σ.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1987. Λεξικό της Τσακώνικης διαλέκτου. Τ. III (Π–Ω). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 432 σ.
 • Κωστάκης, Θανάσης Π. 1999. Γραμματική της Τσακωνικής διαλέκτου (περιφέρεια Λεωνιδίου — Πραστού). Χρονικά των Τσακώνων ΙΕ΄. 5–172.
 • Λεκός, Μιχάλης. Ἀ. 1920. Περὶ Τσακώνων καὶ τῆς Τσακωνικῆς διαλέκτου. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις Παπαπαύλου. 96 σ.
 • Λιόσης, Νίκος & Ελένη Παπαδάμου. 2011. Η εξέλιξη του υ στις Νεοελληνικές διαλέκτους: η Κατωιταλική σε σύγκρηση με την Τσακώνικη. Στο: Μηνάς, Κωνσταντίνος, Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου & Ίω Μανωλέσσου (επιμ.), Νεοελληνική διαλεκτολογία. Τ. 6, 201–221. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Λιόσης, Νίκος. 2007. Γλωσσικές επαφές στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο. 876 σ.
 • Λυσίκατος, Δημίτρης Μ. 1961. Ἡ Τσακώνικη διάλεκτος κινδυνεύει. Πρέπει νὰ γίνῃ ἀγῶν διὰ νὰ διασωθῇ. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 29–32.
 • Λυσίκατος, Δημίτρης Μ. 1969. Τσακώνικα μοιρολόγια. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 77–84.
 • Μαντουβάλου, Μαρία. 2014. Τσάκωνες, το θρακικό φύλο Καύκωνες. Χρονικά των Τσακώνων ΚΒ΄.1/3. 43–55.
 • Μερικάκης, Στέλιος Σ. 1956. Τὸ ἐμπόριο τῶν Τσακώνων στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Α΄. 52–57.
 • Μερικάκης, Στυλιανὸς Σ. 1969. Τσακώνικα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 7–12.
 • Μερικάκης, Στυλιανὸς Σ. 1974. Προσφορὰ καὶ δράσις τῶν Τσακώνων κατὰ τὴν ἐπανάστασι τοῦ εἰκοσιένα. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Δ΄. 81–99.
 • Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, Κωνσταντίνος. 1830. Περὶ τῆς γνήσιας προφορᾶς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης βιβλίον. Ἐν Πετρουπόλει: Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ ἐπὶ τῆς Δημοσίου Παιδεύσεως Ὑπουργείου. 814 σ.
 • Οἰκονόμος, Θεόδωρος. 1846. Πραγματεία τῆς Λακωνικῆς Γλώσσης. Ἀθήναι: Μελαχούρη καὶ Καραμπίνη. ς΄, 32 σ.
 • Οἰκονόμος, Θεόδωρος (Ἰερεύς). 1870. Γραμματικὴ τῆς Τσακώνικης διαλέκτου ἐν ᾗ προσετέθησαν ἄσματα τινά,μοιρολόγια, διάλογοι, παροιμίαι, καὶ λεξικὸν αὐτῆς πλῆρες. Ἐν Ἀθήναις: Ἐκ τοῦ τυπογραφείου Λ. Ψυλλιάκου καὶ Σας. 98 σ.
 • Οἰκονόμου, Κλεάνθης. 1974. Ἁ χειμωνιάτσιχο γοννία τ’ Ἅγιε Λιδίου. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Δ΄. 146.
 • Παγουλάτος, Σπυρίδων Ἀ. 1947. Οἱ Τσάκωνες καὶ τὸ περὶ τῆς Κτίσεως τῆς Μονεμβασίας Χρονικόν. Ἐν Ἀθήναις: χ. ἐκδ. 80 σ.
 • Περνό, Οὐμπέρ & Θανάσης Π. Κωστάκης. 1933. Σύντομος γραμματικὴ τῆς Τσακωνικῆς διαλέκτου. Ἀθήναι: Ἰ.Καρανάσου. 95 σ.
 • Πετάκος, Χρήστος Δ. 2003. Ο Τσακόνικος Χορός. Αθήνα: Μορφωτικός Σύλλογος Λεωνιδίου. 78 σ.
 • Πολίτης, Νικόλαος Γ. 1969. Ἔλα πουλὶ στὸ τόπο σοῦ. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 84.
 • Ῥούνης, Μανόλης Θρ. 1961. Λαογραφικὰ τοῦ Πραστοῦ (τρία Πραστιώτικα μοιρολόγια). Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 138–141.
 • Ῥωμαῖος, Κωνσταντίνος Ἀ. 1956. Ἀρχαῖα τοπονύμια τῆς Τσακωνιάς. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Α΄. 7–9.
 • Ῥωμαῖος, Κωνσταντίνος Ἀ. 1974. Πρασιαὶ ἢ Βρασιαὶ τῆς Κινουρίας. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Δ΄. 7–13.
 • Σαρρῆς, Θεόδωρος. 1956. Περὶ Τσακώνων καὶ Τσακωνιᾶς. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Α΄. 25–28.
 • Συμεωνίδης, Χαράλαμπος Π. 1972. Οἱ Τσάκωνες καὶ ἡ Τσακωνιά. Συμβολὴ στήν ἑρμηνεία τῶν ὀνομάτων καὶ τοῦ ὀμώνυμου βυζαντινοῦ θεσμοῦ τών καστροφυλάκων. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν. 187 σ.
 • Τετώρος, Στυλιανός Ιωάν. & Γεώργιος Σ. Πουλακιδάκος. 2002. Πραστός. Η παλιά πρωτεύουσα της Τσακωνίας. Αθήνα: Έκδοση Πολιτιστικού συλλόγου Αγίου Ανδρέα — Πραστού. 141 σ.
 • Τσοῦχλος, Κώστης Ἰ. 1969. Τὸ Τσακώνικο μοιρολόγι: «Τοῦ μοναχαγιοῦ». Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Γ΄. 18.
 • Χαραλαμπόπουλος, Ἀγαθοκλῆς Λ. 1980a. Ἀνάγκη ἀπογραφῆς τῆς σημερινῆς Τσακωνικῆς (Πρόταση γιὰ μιὰ κοινωνιογλωσσικὴ μελέτη). Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Ε΄. 17–25.
 • Χαραλαμπόπουλος, Ἀγαθοκλῆς Λ. 1980b. Φωνολογικὴ ἀνάλυση τῆς Τσακωνικῆς διαλέκτου. Διδακτορικὴ διατριβὴ, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 196 σ.
 • Χατζημιχάλη, Ἀγγελική. 1961. Μιὰ Τσακώνικη ἐνδυμασία. Χρονικὰ τῶν Τσακώνων Β΄. 47.
 • Anagnostopoulos, Georgios P. 1926. Tsakonische Grammatik. Berlin; Athen: Urania Buchhandlung; Verlag P. D. Sakellarios. xi, 85 S. (Bees (Βέης), Nikos A. (hrsg.), Texte und Forschungen zur Byzantinisch-Neugrichsche Philologie. Zwanglose Beihefte zu den “Byzantinisch-Neugriechishen Jahrbüchern”. Bd. 5).
 • Balta, Evangelia. 2009. Venetians and Ottomans in the Southeast Peloponnese (15th–18th century). In: Takış, Taşkın & Sunay Aksoy, Halil İnalcık armağanı: Tarih araştırmaları. C. 1: Adlı çalışmada yer alan konular ve makaleler şöyledir, 168– Ancara: Doğu Batı Yayınları.
 • Caratzas, Stamatis C. 1976. Les Tzacones. Berlin; New York: Walter De Gruyter & Co. xxi, 451 p. (Beck, Hans-Georg, Athanasios Kambylis & Rudolf Keydell (eds.), Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchungen. T. 4).
 • Deffner, Michael. 1875. Zakonisches. Monatsbericht der königliche preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 15–30.
 • Deffner, Michael. 1881. Zakonische Grammatik. Bd. 1. Lautlehre. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. 176 S. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9308726>.
 • Deville, Gustave. 1866. Étude du dialecte Tzaconien. Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris: Imprimerie de A. Lainé et J. Havard. 140 p. <https://books.google.ru/books?id=FTlGAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Deville+G.+%C3%89tude+du+dialecte+Tzaconien&hl=ru&sa=X&ei=QhIIVY_xMszgaoX3gKgB&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.
 • Fedchenko, Valentina. 2013. Subdialectal diversity in the Tsakonian speaking area of Arkadia. In: Janse, Mark, Brian D. Joseph, Angela Ralli & Metin Bagriacik (eds.), Proceedings of the 5thinternational conference of Modern Greek dialects and linguistic theory (MGDLT 5). Ghent, Belgium. 20–22 September 2012, 76– Patras: University of Patras. <http://lmgd.philology.upatras.gr/files/MGDLT5_proceedings.pdf>.
 • Haspelmath, Martin. 1998. The semantic development of old presents: new futures and subjunctives without grammaticalization. Diachronica 1. 29–62.
 • Kisilier, Maxim. 2010. Η ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους. http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/KWoSlier_maxim.pdf.
 • Kisilier, Maxim. 2016. How to write an oral dialect or about some problems of the Tsakonian Corpus. In: Botinis, Antonis (ed.), Proceedings of the 7th tutorial & research workshop on Experimental Linguistics. 01–02 July 2016, Saint-Petersburg, Russia, 83– St. Petersburg; Athens: International Speech Communication Association. <http://www.exlingconferences.com/images/ExLing_2016_proceedings_semifinal.pdf>.
 • Kissilier, Maxim. 2014. Tsakonian: problems and approaches. In: Mark, Janse, Brian D. Joseph & Angela Ralli (eds.), 6th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory. Abstracts booklet, 118– Patras: University of Patras. <http://mgdlt6.upatras.gr/images/BookOfAbstracts-19-09.pdf>.
 • Kopitar, Jernej Bartol. 1822. Josephi Dobrowsky, presbyteri, AA. LL. et philosophiae Doctoris, Societatis Scientiarum Bohemicae et aliarum membri, Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas Glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet. Cum tabulis aeri incisis quatuor. Jahrbücher der Literatur 66–107.
 • Leake, William M. 1830. Travels in Morea. Vol. 2. London: Cambridge University Press. viii, 536 p.
 • Liosis, Nikos. 2010. Counterfactuality in the Tsakonian dialect: A contribution to the history of ήθελα and ήμουν. In: Ralli, Angella, Brian D. Joseph, Mark Janse & Athanasios Karasimos (eds.), 4th international conference of Modern Greek dialects and linguistic theory (MGDLT4). Chios. 11–14 June 2009, 111–123. Patras: University of Patras.
 • Liosis, Nikos. 2011. Auxiliary verbs and the participle in the Tsakonian dialect: towards a periphrastic verbal system. In: Chatzopoulou, Katerina, Alexandra Ioannidou & Suwon Yoon (eds.), Proceedings of the 9th international conference on Greek linguistics (ICGL 9). University of Chicago. Chicago. Illinois. 29–31 October 2009, 469– Ohio: Ohio State University.
 • Mullach, Friedrich Wilhelm August. 1856. Grammatik der Griechischen Vulgärsprache in historischer Entwicklung. Berlin: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung. x, 406 S.
 • Pernot, Hubert Octave. 1934. Introduction à l’étude du dialecte tsakonien. Paris: Les Belles Lettres. 550 p. (Collection de l’Institut Néo-Hellénique de l’Université de Paris. T. 2).
 • Pouqueville, François Ch. H. L. 1820. Voyage dans la Grèce. T. 4. Paris: Chez Firmin Didot, Père et Fils. 463 p.
 • Salminen, Tapani. 2007. Europe and North Asia. Ch. 3. In: Moseley, Christopher (ed.), Encyclopedia of the world’s endangered languages, 211– London; New York: Routledge.
 • Schwyzer, Edward. 1921. Die junglakonische Genitive auf ΗΡ. In: Ἀφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν. Διατριβαὶ φίλων καὶ μαθητῶν ἐπὶ τῇ τριακοστῇ πέμτῃ ἐπέτειῳ της ἐν τῷ πανεπιστήμιῳ καηγεσίας αὐτοῦ, 82–88. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου.
 • Scutt, Cecil A. 1912/1913. The Tsakonian dialect 1. The Annual of the British School at Athens 133–173.
 • Scutt, Cecil A. 1913/1914. The Tsakonian dialect 2. The Annual of the British School at Athens 18–31.
 • Spratt, Thomas A. B. 1865. Travels and researches in Crete. Vol. 1. London: John van Voors; Paternoster Row. xiii, 387 p.
 • Thumb, Albert. 1894. Die ethnographische Stellung der Zakonen. Indogermanische Forschungen 195–213.
 • Trudgill, Peter. 2003. Modern Greek dialects. A preliminary classification. Journal of Greek Linguistics 45–64.
 • Tzitzilis, Christos. 2013. Archaisms in Modern dialects. In Giannakis, Georgios. K., Vit Bubenik, Emilio Crespo, Chris Golston, Alexandra Lianeri, Silvia Luraghi & Stephanos Matthaios (eds.), Encyclopedia of Ancient Greek language and linguistics. Reference 13.07.2016 <http://dx.doi.org/10.1163/2214-448X_eagll_COM_00000034>.
 • von Thiersch, Friedrich Wilhelm. 1832. Über die Sprache der Zakonen. Abhandlungen der philosophisch-philologisch Klasse der Königliche Bayerische Akademie der Wissenschaften. 513–582. <http://books.google.ru/books?id=tFhVAAAAcAAJ&pg=PA513&lpg=PA513&dq=%C3%9Cber+die+Sprache+der+Zakonen.&source=bl&ots=z7UDwbtcqw&sig=yRxuJ9sH9-B_aWcyW6fTAkIK9Ag&hl=ru&sa=X&ei=LWgYU5rLCOmAywPR64KwAg&redir_esc=y#v=onepage&q=%C3%9Cber%20die%20Sprache%20der%20Zakonen.&f=false>.
 • Welwei, Karl-Wilhelm (Bochum). 2016. Eleutherolakones. In: Cancik, Hubert & Helmuth Schneider (eds.), Brill’s New Pauly. Antiquity volumes. Brill Online. Reference 08 February 2016 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/eleutherolakones-e329250>.
 • Witczak, Tomasz Krzysztof. 2015. On the chronology of the loss of *λ in Tsakonian (Late Laconian). Graeco-Latina Brunensia 2. 177–188.
 • Вяткина, А. О. 2015. Релевантные и нерелевантные признаки (к проблеме изоглосс в новогреческой диалектологии). Дипломная работа, СПбГУ. 76 c.
 • Кисилиер, М. Л. 2012. Цаконские стереотипы. В: Гирфанова, А. Х., С. В. Иванов, Н. Н. Казанский, Е. Р. Крючкова & А. И. Фалилеев (ред.), Varietas delectans. Сборник статей к 70-летию Николая Леонидовича Сухачева, 262– Санкт-Петербург: Нестор-История.
 • Кисилиер, М. Л. 2013. Новогреческая диалектология: достижения и проблемы. Вопросы языкознания 83–98.
 • Кисилиер, М. Л. 2014a. О Цаконии и цаконцах: на стыке истории и филологии. Acta linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН 1. 283–306. <http://iling.spb.ru/pdf/alp/alp_X_1.pdf>.
 • Кисилиер, М. Л. 2014b. Цаконский диалект: новый взгляд. В: Выдрин, В. Ф. & Н. В. Кузнецова (ред.), От Бикина до Бамбалюмы, из варяг в греки. Экспедиционные этюды в честь Елены Всеволодовны Перехвальской, 330– Санкт-Петербург: Нестор-История. <http://iling.spb.ru/pdf/books/abvg_all2.pdf>.
 • Кисилиер, М. Л. 2015. «Добро пожаловать» или что имеют в виду цаконцы? Индоевропейское языкознание и классическая филология 363–367. <http://iling.spb.ru/pdf/tronsky/tronsky2015.pdf>.
 • Кисилиер, M. Л. 2016. О цаконском фольклоре. В: Бибиков, М. В., К. А. Климова, Д. Е. Афиногенов, К. В. Норкин, Д. Марулис, И. В. Тресорукова & Д. А. Яламас (ред.), Греческая традиционная культура на европейском фоне. Тезисы конференции. Москва, 5–8 апреля 2016, 28-33. Москва: Филологический факультет МГУ.
 • Кисилиер, М. Л. & В. В. Федченко. 2010. «Евангелие Любви» (Иоанн 20: 19–25): цаконский вариант. Индоевропейское языкознание и классическая филология 2. 47–57. <http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2010/tronsky2010_02.pdf>.
 • Кисилиер, М. Л. & В. В. Федченко. 2011. К вопросу о мягких согласных в цаконском диалекте новогреческого языка. Индоевропейское языкознание и классическая филология 259–266. <https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2011.pdf>.
 • Кисилиер, М. Л. & В. В. Федченко. 2013. Формы генитива и замещающие их конструкции в цаконском диалекте новогреческого языка. Индоевропейское языкознание и классическая филология 418–428. <http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2013/tronsky2013.pdf>.
 • Сюзюмов, М. Я. 1974. Συμεωνίδης Χ. Π. Οί Τζάκωνες και ή Τζακωνία [Рецензия]. Византийский временник 210–212.