Γενικά Στοιχεία

  • Καταστατικό: Αρχείο Τσακωνιάς
  • Απόφαση: 329/22-10-1954 Πρωτοδικείου Ναυπλίου
  • Τροποποίηση: 484/1972 Απόφαση Πρωτοδικείου Ναυπλίου
  • Ιδρυτές: Δημήτριος Δερνίκος, Στυλιανός Μερικάκης, Θεόδωρος Χαρμαντάς, Λεωνίδας Ν Γιαννούσης, Θεόδωρος Σαρρής, Παναγιώτης Ρέππας, Χαράλαμπος Γεωργίτσης, Νικόλαος Γ Βουγάς, Αθανάσιος Κατσίγκρης, Γεώργιος Διασίτης, Κωνσταντίνος Δαματόπουλος, Χρήστος Κεραμάρης, Ιωάννης Μερμίγκης, Αθανασία Καλιμάνη, Ηλίας Σιώρας, Δημήτριος Βουγάς, Μαρία Τσιάκου, Τάκης Σακελαρίου, Ιωάννης Ρουσάλης, Κωνσταντίνος Ζάκας, Γεώργιος Ευσταθίου, Παναγιώτης Τροχάνης, Βασίλειος Δενιγγέλης, Δημήτριος Κοζάκος, Δημήτριος Μπεκύρος, Μιχαήλ Μπεκύρος.
  • Πρώτο Δ.Σ.: Πρόεδρος: Στυλιανός Μερικάκης, Ιατρός – Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Σαρρής, Δικηγόρος – Ταμίας: Λεωνίδας Ν Γιαννούσης, Καθηγητής – Γεν. Γραμματέας: Θεόδωρος Χαρμαντάς, Γυμνασιάρχης – Μέλη: Παναγιώτης Ρέππας, Ιατρός Δήμ. Λεωιδίου – Χαράλαμπος Γεωργίτσης, Ιατρός – Αθανάσιος Κατσίγκρης, Γυμναστής.