Κανονισμός Λειτουργίας

Η πρόσβαση για μελέτη στα αρχεία του συλλόγου «Αρχείο της Τσακωνιάς» είναι ελεύθερη, εφόσον το υλικό συμφωνεί με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους του δωρητή, και υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό είναι ταξινομημένο. Η μελέτη γίνεται μετά από έγκριση της σχετικής αίτησης που υποβάλλει ο ερευνητής και είναι δυνατόν να συμπληρωθεί και να αποσταλεί…

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή,…